การทดสอบระดับนานาชาติ ด้านทักษะการคิดเชิงคำนวณ

International Challenge on Computational Thinking


บีบราส เป็นชื่อของกิจกรรมการจัดทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณ โดยอาศัยแบบทดสอบที่เกิดจากความร่วมมือในการจัดทำโดยองค์กรอาสาสมัครจากนานาประเทศทั่วโลก ในแต่ละปีองค์กรที่เป็นตัวแทนในการจัดทดสอบของแต่ละประเทศ จะทำการประชาสัมพันธ์ และจัดเตรียมระบบทดสอบออนไลน์ เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศนั้น ๆ ได้เข้าร่วมในการทดสอบ ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กิจกรรมจัดทดสอบบีบราสนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการคิดเชิงคำนวณ สำหรับเด็กนักเรียนในหลากหลายช่วงอายุ สำหรับในประเทศไทย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการทดสอบบีบราสประจำประเทศไทย โดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ bebrasthailand

  Things to practice

  ตัวอย่างโจทย์บีบราส (sample tasks)

  ตัวอย่างโจทย์บีบราส (sample tasks)

  ตัวอย่างโจทย์จากการทดสอบบีบราส

  Bebras Open House

  Bebras Open House

  ทดสอบทักษะวัดอนาคต.. กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ทดลองทำแบบทดสอบจริง! 

  ที่ใช้ในการแข่งขันการทดสอบระดับนานาชาติด้านทักษะการคิดเชิงคำนวณ หรือ BEBRAS THAILAND: International Challenge on Computational Thinking ในปีที่แล้ว

  Bebras Challenge Questions 2016

  Bebras Challenge Questions 2016

  โจทย์การทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Bebras Computational Thinking Challenge) ประจำปี 2016

  Bebras Challenge Questions 2017

  Bebras Challenge Questions 2017

  โจทย์การทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Bebras Computational Thinking Challenge) ประจำปี 2017


  Course categories